Skip links

Систематична иновация (Systematic Inventive Thinking)

Систематичното изобретателско мислене или систематичната иновация се развива и модифицира от теорията за решаване на изобретателски задачи (ТРИЗ) на Хенрик Алтшулер. Едноименната компания е основана в Израел през 1996 година. Работи с над 800 компании, над 200 служители, на 5 континента.

SIT е метод за креативно решаване на проблеми и генериране на голямо количество иновативни идеи. Има свои принципи, инструменти и огромно количество успешни практики и патенти зад гърба си.

В нашия екип работят, сертифицирани от немския офис на SIT, фасилитатори, които са преминали курс по иновации във Виена.

Какво е Систематична иновация?

Систематичната иновация е най-прогресиращата методология на иновациите в света. Тя е семпла, контра-интуитивна и високо-ефикасна. Сред редицата ѝ предимства са: работа с наличните ресурси, гарантиран успех за иновации, широк спектър на приложимост за продукти, услуги, процеси и бизнес модели. Но най-ценното предимство на метода е, че той предлага структуриран подход, който може да се приложи веднага и обхваща пълния бизнес цикъл на иновациите: от идеята, оценката, бизнес моделирането и планирането – до имплементацията и маркетинг стратегията. Систематичната иновация гарантира, че цялата организация ще има правилните процеси, знание и мотивация да се грижи и да реализира иновационни продукти, услуги, процеси и бизнес модели.

Систематичната иновация е най-добрият процес, чрез който можете да управлявате вашия показател R.O.E.R. (return-on-existing-resources). Фасилитиращият процес е специално пригоден да развива стратегическите умения и креативността на екипите, които участват. Методологията осигурява платформа за изграждане на иновациите във всеки един аспект на бизнеса – от осигуряване на пространство, време и култура на иновации в организацията, без които пътят на иновациите би бил немислим, до цялостен процес на имплементация и развитие, който води до систематични, постоянни резултати и органичен ръст на бизнеса.

В основата на метода стоят няколко последователни фази:

  • Идентифициране на възможности
  • Разбиране и определяне на добавената стойност за пазара, потребителите, компанията
  • Генериране на идеи
  • Бизнес моделиране и дизайн
  • Пазарна реализация

Благодарение на систематичната иновация са реализирани хиляди патенти, тя се преподава във водещи международни университети като Станфорд, Оксфорд, Харвард, Калифорнийския Университет, Университета в Тел Авив, Университета на Синсинати и др. Ключови автори и изследователи са Jacob Goldenberg, Drew Boyd, David Mazursky, Amnon Levav и др.

Като всяка методология, Систематичната иновация има свои принципи и инструменти на прилагане.

Принципи на Систематичната иновация

Систематичната иновация разбива мита за ефикасността на брейнсторминга, като метод за намиране на решения. Според нея брейнсторминът не е целенасочен, а разпилян, хората се страхуват да предлагат решения, губи се много време в постигането на съгласие. Затова те предлагат модел, който взима от брейнсторминга само процеса на Колективна креативност, а вместо разпиляно и нецеленасочено обсъждане, предлагат схема на работа, разделена на малки стъпки. Фокусирайки по този начин работата на екипа, се оказва, че за време, приблизително равно на 15 мин., хората са способни да дадат над 100 креативни валидни идеи или решения на конкретен проблем.

Валидирането става посредством матрица, която описва идеалната зона за създаване на инкрементални и пробивни иновации – достатъчно далеч от началния продукт (за Систематичната иновация изходната точка на креативността винаги е формата на съществуващото, без оглед дали е продукт, услуга или процес) и не твърде далеч, за да бъде иновацията невъзможна за реализация тук и сега.

За постигането на идеалната зона за иновации се грижат именно петте основни принципа на методологията:

Closed World – презумпцията, че работим с познатото и външното не съществува. Работим „в рамката“, с ограниченията, които вече имаме и познаваме. Това включва преизползване и преразпределяне на съществуващите ресурси и ноу-хау, което прави методологията на SIT толкова евтина за прилагане и ефективна за ползване.

Function Follows Form – функцията следва формата. Прилагането на инструментите на SIT според този принцип е механичен и систематичен процес. Разглеждайки наличния продукт, услуга или процес такива, каквито те са, ние прилагаме към тях механично, без да се опитваме да „надхитрим“ методиката, петте инструмента на SIT. Резултатът винаги е качествена модификация на функциите.

Limit rather than dilute – „ограничаване“, вместо „размиване“. За да се работи със съществуващото, е необходим пълен списък с наличните компоненти. Работата с методологията се ограничава до работа върху този списък, без да се добавят външни ресурси.

Path of Most Resistance – обичайно иновациите се раждат на границата на „невъзможното“ и „невероятното“. Именно затова процесът е механичен – за да може човешкият ум да НЕ отхвърли предварително най-невероятното като невъзможно. Струва ви се немислимо да елиминирате съществуващи компоненти от завършен продукт, услуга или процес? Ние ще ви убедим, че по пътя на най-голямото съпротивление са създадени над 98% от изобретенията в света.

Qualitative Change – качествена промяна. Това е както един от основните принципи, така и основна цел на методологията на SIT. Качествена промяна означава такова изменение на продукта, услугата или процеса, което да доведе до увеличаване на неговата пазарна стойност в очите на крайния потребител.

Функционална неподвижност

Това е специфично състояние на ума, което не позволява да се види потенциала на отделните компоненти на продукта, услугата, процеса или бизнес модела, защото нагласата и опита на човек го учат да възприема обектите в тяхната цялост. Фиксацията в познатото води до „слепота“ за възможностите на отделните единици. Ние започваме да мислим, че определени структури или обекти не могат да бъдат разделяни или пренареждани. Систематичната иновация ни помага да манипулираме обектите, като ги разделяме отново на съставните им компоненти чрез пет основни инструмента.

Инструменти на Систематичната иновация

SIT инструментите са 5 уникални мисловни техники, които работят само ако се прилагат според петте принципа. Инструментите казват КАКВО да правите, а принципите – КАК да го правите.

Subtraction – елиминиране (изваждане) на ключови компоненти от продукта, услугата или процеса.

Task Unification – обединяване на задачи. Възлагане на нова задача на вече съществуващ компонент (ресурс). Този инструмент има три разновидности:

  • Избираме външен компонент, който е в зависимост с вътрешните компоненти на продукта, услугата или процеса и го натоварваме с функция на вътрешните компоненти.
  • Избираме вътрешен компонент (ресурс), който натоварваме с изцяло нова и неочаквана функционалност.
  • Избираме вътрешен компонент (ресурс), който „да открадне“ или изпълнява функция на външната среда.

Attribute Dependency – зависимост на компонентите. Всеки продукт, услуга или процес е зависим от външни характеристики на средата и демографски показатели на потребителите, които го ползват. Ползването на този инструмент включва изработване на два синхронни списъка с „вътрешните“ компоненти на продукта, услугата или процеса и „външните“ компоненти на средата, в която той се реализира.

Multiplication – мултиплициране (или умножение) на компоненти, които вече съществуват в продукта, услугата или процеса. Количествена промяна с цел качествено изменение на функците на продукта.

Division – разделяне (деление). Разделяне на основни компоненти на продукта, услугата или процеса с цел постигане на симетрия и/или свобода във функционалността.

Къде се ползва Систематична иновация?

Систематичното изобретателско мислене започва като инженерна дисциплина, но постепенно се превръща в уникална бизнес методология, която стои в основата на успеха на компании, като TESLA, P&G, Nestle, SHELL, SAP, Comverse и много други.

Освен в бизнеса, благодарение на нея се променят обществените нагласи за възможностите на иновациите, реализират се много социални проекти, свързани с цели градове, общини, образователни и хуманитарни инициативи. Същият подход е широко използван  от рекламните и криейтив агенциите, които лесно припознават креативните техники на Систематичната иновация като крайно необходими за намиране на бързи и радикално нови комуникационни решения.

Ресурси за систематична иновация:

Книги и статии
http://www.insidetheboxinnovation.com/books/
http://www.insidetheboxinnovation.com/resources/
http://sitsite.com/our-work/articles-publications/

Сайтове
SIT http://sitsite.com/

IICM http://www.institute-icm.com/home/
Innovation in Practice http://www.innovationinpractice.com/

+