Skip links

Кризата като конкурент

 

Този текст е подготвен като резюме на лекция от курса „Увод в систематичните иновации“ за пролетно-летния семестър на 2019/2020 година. Лекция втора.

Шумпетер разграничава иновациите от нововъведенията. Подчертава, че предприемачите използват иновации чрез внедряването на нови средства на труда, нови продукти и нови форми на организация. Тези форми на иновация изискват точно толкова умения и усилия, колкото и самият процес на създаване на нещо ново.
Предприемаческите иновации водят до съзидателно унищожение, тъй като премахват старо оборудване, идеи, умения и оборудване. Въпросът според Шумпетер е не „как капитализмът управлява съществуващите структури, а как ги създава и унищожава“. Той смята, че съзидателното унищожение води до дългосрочен прогрес и подобрява жизнения стандарт на цялото общество. Не перфектна конкуренция води до прогреса. Защото пти
 перфектна конкуренция всички фирми, които произвеждат една и съща стока, продават на близки цени и имат достъп до една и съща технология.

Според Шумпетер този вид конкуренция не е от особена важност. „Това, което има смисъл, са конкуренцията от нов продукт, нова технология, новият източник на предлагане, новият вид организация“ 

Йозеф Шумпетер, „Капитализъм, социализъм и демокрация“ (1942)

УВОД

Иновацията, както често сме споменавали преди, е мощна метафора на оцеляването. Конкуренция на статуквото. Синоним на еволюцията в определен контекст (еволюционната теория на Жан-Батист де Ламарк, XVIII век). Или на мутацията в друг (теорията за естествения подбор на Чарлз Дарвин, XIX век). На феномените в трети (икономическата теория и концепцията за конкуренцията и “съзидателното разрушение” на Йозеф Шумпетер от XX век). И на подривните технологии в четвърти (теорията на подривните иновации, на Клейтън Кристенсен, XI век).

Всяка една от тези теории е полезна за времето си и обяснява определена фаза от развитието на света и науката, следвайки естествения ход на историята. Еволюция, мутация, феномен, технология. Всичко се променя с времето. Понякога някои промени са изпреварили времето си. Появяват се единици феномени, които изтласкват историята напред в своето развитие. А за да се появи нещо ново, нещо старо трябва да бъде унищожено, за да направи път.

Кризите, независимо дали са природни или причинени от човека изискват бързо решаване на проблема, за да се избегнат отрицателните въздействия от бедствията. Това прави нуждата от иновации по време на криза огромна.

Еволюция

В началото на XVIII в., Жан-Батист де Ламарк представя теория за еволюцията на вида. Тя се основава на наследяването на придобити характеристики. С изменението на средата видовете променят жизнеспособността си и своите витални характеристики. Последиците са изменение на фенотипите на вида. Затова можем да сме сигурни, че като реакция от промяната на средата ни на живот, следствие на епидемията от коронавирус, ще се родят иновации.

Мутация

След няколко години друг биолог, чието име е Чарлз Дарвин, представя една от най-цитираните теории в биологичния свят – тази за естествения подбор. Неговата теория се основава на „оцеляването на най-силните“ и върху изменението на онаследяването (генотипове) на вида (разликата с визията на Ламарк). Благодарение на тази теория можем да сме сигурни, че част от хората ще се справят, като биологичен вид, по различен начин с епидемията от Covid-19 и ще подсилят вида ни.

Феномени

Конкурентото съревнование в капитализма, което стимулира съзидателното разрушение (Шумпетер) и появата на нови пазарни играчи (предприемачеството) със сигурност ще продължи да действа и в ситуация на извънредно положение, като създаде множество нови продукти, услуги, бизнес модели, процеси, технологии.

Технологогии

“Подривността” в контекста на Кристенсен, която му донесе слава и излезе дотолкова извън контекста и дискурса на автора си, че го принуди на няколко пъти да обяснява изходната идея и дефиницията на термина (изхождайки от разбирането на Шумпетер) също ще изиграе решаващата си роля, като стимулира появата на множество специфични технологични решения.

В обосновката на Кристенсен “подривна (разрушителна) иновация” е процес, при който малка компания, която не притежава големи ресурси успешно конкурира и измества традиционен голям пазарен играч или става претендент за неговата пазарна позиция в широкия смисъл на понятието. Един от критериите, на които той настоява, е че подривните иноватори никога не се конкурират за големите клиенти, скъпите цени, мащабните продукти. Започвайки от своята малка специфична ниша и таргетирайки клиенти, чиито нужди не са обгрижени добре от големите компании, тяхната добавена стойност е евтина цена, гъвкавост, оригиналност, скорост.

Конкуренция

Да се върнем на кризата. Ако при нормални обстоятелства една компания се конкурира с преки и непреки конкуренти в своите пазарни ниши, когато настъпи криза тя се конкурира и с нея.

Кризата става основен конкурент, защото именно тя има подривен или разрушителен ефект върху бизнеса. Оттук следват поне два много важни извода:

  1. Всяка криза има подривно-разрушителен ефект върху бизнеса в два плана, които не трябва да се разглеждат само в тяхната крайност: може да го унищожи или да го принуди да оцелее (да иновира)
  2. Кризите трябва да бъдат разглеждани и осмисляни като конкуренти на бизнеса, защото са им присъщи всички характеристики на конкуренцията

Какви са присъщите характеристики на конкуренцията? В икономиката конкуренция е термин, който обхваща идеята за индивиди и фирми, които се стремят към по-голям дял от пазара за продажба или закупуване на стоки и услуги. Какво се опитва да направи кризата: да вземе дял от вашия бизнес за себе си по един неособено етичен и предсказуем начин при това! Кризите са обратното на „Лесѐ-фер“ честната и етична пазарна конкуренция. Нарушават пазарните закони и се опитват да установят монопол, който вие трябва да разрушите.

Да погледнем кризата като конкурент е и здравословна мисловна нагласа, която ще възбуди състезателния хъс и инстинкта ни за самосъхранение.

Еволюция, мутация, революция, оцеляване. Без значение кой термин ползваме и феноменологията на коя теория обслужва вашия вкус и икономически нюх, помнете: от латински думата evolutio означава „разгръщане“„разкриване“ на (човешкия) потенциал.

 

Библиография:

C. M. Christensen, M. Raynor, R. McDonald, What is disruptive innovation? Harvard Business Review (December, 2015)

M. Federico, From evolution to innovation – Nelson and Winter (2017), Research Gate Publication

R. R. Nelson, S. G. Winter, In search of useful theory of innovation, Research Policy Vo. 6 ( 1977), p. 36-76, Yale University

R. E. Nelson, S. G. Winter, An evolutionary theory of the economic change, The Belknap press of Harvard University Press (1982)

 

Речник:

Еволюция

Процес на постепенно непрекъснато изменение, развитие.

Мутация

1. Промяна, изменение.
2. Внезапна промяна в растителни или животински организми, която се предава на следващите поколения.

Подривна (разрушителна) иновация

Радикално нововъдение в конкретен сектор, пазарна ниша, което измества старите лидери в него.

Феномен

1. Явление.
2. Необичайно, свръхестествено явление.

+