Skip links

Какво е ТРИЗ?

ТРИЗ е теория, разработена от съветския изобретател и писател на научна фантастика Хенрик Алтшулер (Genrich Altshuller) и неговите сътрудници. Алтшулер започва да развива ТРИЗ през 1946 г., докато работи в патентния отдел на флотилията на Каспийско море на Съветския флот. През този период той осъзнава, че всеки проблем изисква изобретателско решение, ако е налице нерешено противоречие. Нерешено противоречие настъпва, ако при въвеждане на едно подобрение на параметър в система, друг параметър се влошава. По-късно той нарича тези противоречия „технически противоречия“. Хенрик Алтшулер, обосновавайки ТРИЗ, застъпва една специфична теза за решаването на проблеми. Повечето хора се справят с проблеми на база предишен опит и хоризонт на очакване или чрез метода проба-грешка. За да избегне това, Алтшулер създава матрица. Изправяйки се пред частен проблем, той го разглежда първо като общ казус. За да изведе решение, той свежда общия проблем до общо решение, което се вписва в общата класификация на типовете проблеми (или задачи), пред които се изправяме. Алтшулер извежда 39 основни типа проблеми или изобретателски задачи, като 39 инженерни параметри, които по двойки влизат в противоречие. Към общото решение той прилага матрица от 40 специфични типологични решения/иновации, за да стигне до частното специфично решение за решаване на конкретния проблем. 40-те класифицирани инструменти за генериране на иновации, според Алтшулер, сa посочени по-долу. Ето как изглежда ТРИЗ моделът за отхвърляне на проблеми: problem-solving-model-300x227

Творческо решаване на изобретателски задачи

Съвременните теории за иновациите, които водят своето начало от TRIZ (Теория за Решаване на Изобретателски Задачи или Творческо Решаване на Изобретателски Задачи – Theory of Inventive Problem Solving), се обединяват около три основни тези, дефинирани от нея:
 1. Проблемите и решенията се повтарят
 2. Иновациите могат да бъдат класифицирани като краен брой решения
 3. Всяка иновация може да бъде прилагана и извън областта, в която е създадена
Един от хубавите примери разглежда инструмента на „асиметрията“ (един от 40-те класифицирани типове иновации от Алтшулер).  Да, по-евтино е двата фара на колата ви да са еднакви. Но ако левият фар, този откъм пътя, е по-малък и свети надолу, вместо напред, ще имате:
 • По-добра видимост в близост до колата и осевата линия
 • Няма да заслепявате водачите на отсрещни автомобили толкова директно
 • Десният фар може да осветява пътя напред и по-надалеч
asymmetric-lights-300x173 Принципът на асиметрията може да се приложи адекватно към всички сдвоени обекти, като разбира се, основната идея при прилагането на всеки принцип е да има реални нови ползи за крайния клиент и пазара.

39 инженерни параметри

 1. Тегло на подвижен обект | Weight of moving object
 2. Тегло на неподвижен обект | Weight of nonmoving object
 3. Дължина на подвижен обект | Length of moving object
 4. Дължина на неподвижен обект | Length of nonmoving object
 5. Площ на подвижен обект | Area of moving object
 6. Площ на неподвижен обект | Area of nonmoving object
 7. Обем на подвижен обект | Volume of moving object
 8. Обем на неподвижен обект | Volume of nonmoving object
 9. Скорост | Speed
 10. Сила | Force
 11. Натиск | Tension, pressure
 12. Форма | Shape
 13. Стабилност на обекта | Stability of object
 14. Сила | Strength
 15. Устойчивост на подвижен обект | Durability of moving object
 16. Устойчивост на неподвижен обект | Durability of nonmoving object
 17. Температува | Temperature
 18. Яркост | Brightness
 19. Енергия изразходена от подвижен обект | Energy spent by moving object
 20. Енергия изразходена от неподвижен обект | Energy spent by nonmoving object
 21. Мощност | Power
 22. Загуба на енергия | Waste of energy
 23. Загуба на вещество | Waste of substance
 24. Загуба на информация | Loss of information
 25. Загуба на време | Waste of time
 26. Количество вещество | Amount of substance
 27. Надеждност | Reliability
 28. Точност на измерванията | Accuracy of measurement
 29. Точност на изработката | Accuracy of manufacturing
 30. Вредни фактори влияещи на обекта | Harmful factors acting on object
 31. Вредни странични ефекти | Harmful side effects
 32. Възможност за масово производство | Manufacturability
 33. Удобство при използване | Convenience of use
 34. Възможност за поправка | Repairability
 35. Адаптивност | Adaptability
 36. Комплексност на устройството | Complexity of device
 37. Комплексност на контрола | Complexity of control
 38. Ниво на автоматизация | Level of automation
 39. Продуктивност | Productivity

40 инструменти за иновации

 1. Сегментация | Segmentation
 2. Екстракция | Extraction
 3. Локално качество | Local Quality
 4. Асиметрия | Asymmetry
 5. Комбиниране | Combining
 6. Универсалност | Universality
 7. Вместване | Nesting
 8. Противовес | Counterweight
 9. Предварително противодействие | Prior counter-action
 10. Предварително действие | Prior action
 11. Предварителен буфер за амортизация Cushion in advance
 12. Уравновесеност | Equipotentiality
 13. Инверсия | Inversion
 14. Сферичност | Spheroidality
 15. Динамичност | Dynamicity
 16. Съкръщаване или увеличаване на действието | Partial or overdone action
 17. Преминаване към ново измерение | Moving to a new dimension
 18. Механична вибрация | Mechanical vibration
 19. Периодично действие | Periodic action
 20. Непрекъснатост на полезното действие | Continuity of a useful action
 21. Ускоряване на действието | Rushing through
 22. Превръщане на вреда в полза | Convert harm into benefit
 23. Обратна връзка | Feedback
 24. Медиатор | Mediator
 25. Самообслужване | Self-service
 26. Копиране | Copying
 27. Евтин и кратък жизнен цикъл | Inexpensive, short-lived object for expensive, durable one
 28. Подмяна на механична система | Replacement of a mechanical system
 29. Пневматична или хидравлична конструкция | Pneumatic or hydraulic construction
 30. Гъвкав филм (покритие) или тънка мембрана | Flexible membranes or thin film
 31. Употреба на порест материал | Use of porous material
 32. Промяна на цвета | Changing the color
 33. Хомогенност | Homogeneity
 34. Части, които се вадят и подменят | Rejecting and regenerating parts
 35. Трансформация на физическо или химическо състояние на обекта | Transformation of the physical and chemical states of an object
 36. Етапна трансформация | Phase transformation
 37. Термично разширяване | Thermal expansion
 38. Употреба на силни оксиданти | Use strong oxidizers
 39. Инертна среда | Inert environment
 40. Сложни съставни материали | Composite materials

Алгоритъм на ТРИЗ (ALGORITHM FOR INVENTIVE PROBLEM SOLVING)

Систематичната процедура, която Алтшулер ползва за решаване на проблеми, е следната:
 1. Формулиране на проблема
 2. Трансформиране на проблема в модел
 3. Анализ на модела
 4. Отхвърляне на противоречията
 5. Формулиране на идеално решение
Идеалното решение означава иновация. Решили сме проблема, без да възникне противоречие между други компоненти или елементи в продукта, услугата или процеса, като то е довело до качествена промяна с реални пазарни ползи.
+