Skip links

Иновациите като процес на учене: вграждане на Дизайн мислене

Sara L. Beckman
Michael Barry

Сара Бекман е преподавател по разработване на нови продукти и Дизайн мислене в Haas School of Business, Бъркли.
Майкъл Бери е асоцииран професор в Университета в Станфорд и основател на компанията Point Forward, която предлага консултантска помощ в разработването на иновационни стратегии, базирани на дълбочинен анализ на потребителите.

„Какво всъщност означава да имаш водеща позиция благодарение на иновациите? Какво означава да бъдеш лидер и да си ангажиран с процеса на иновации?“

Сара Бекман и Майкъл Бери търсят отговор на тези въпроси, като изследват процеса на иновации и иновационните екипи, като ги обвързват с етапите и различните стилове на учене.

Процес на наблюдение в Дизайн мисленето

Студията проследява 4-те етапа в иновационния дизайн процес:

  • наблюдение (observations)
  • структуриране (frameworks)
  • формулиране на проблеми/нужди (imperatives)
  • и намиране на решения (solutions)

Всеки eдин от тези етапи кореспондира с един от 4-те основни стадии на учене – конкретен опит, рефлексивно наблюдение, абстрактно концептуализиране, активно експериментиране. Съответно изисква различен тип умения от страна на екипа.

Етапът, който наблюдава трябва да има дълбочинно разбиране за контекста. За нуждите на потребителите и техните  културни модели и поведение. За потребителския опит и начинът, по който се използва съответния продукт или услуга. Това е ключов етап за процеса на иновации. Тук най-полезни биха били членовете на екипа с дивергентен стил на учене, чиято силна страна е именно конкретният опит и рефлексивното наблюдение.

Етапът на структуриране изисква обработването на огромно количество информация, събрано в процеса на наблюдение и групирането й в определени типове и поведенчески модели.  Най-добри в откриването на логически връзки и подреждането на информацията в определен ред са членовете на екипа, ориентирани към асимилативния стил на учене.

innovaciite-proces-na-vgrajdane

Предпочитащите конвергентния стил на учене са най-силният коз в екипа за следващия етап на създаване на иновации – формулирането на нужди/проблеми и дефинирането на най-важните цели, които трябва да бъдат постигнати.

За последния етап – формулирането на решения – ключова роля имат хората с акомодативен стил на учене.  Екипът трябва да използва широк набор от логически и интуитивни техники за генериране на концепции, за да селектира впоследствие най-добрите от тях. Финалният етап включва създаването на прототип и тестването му с цел получаване на обратна връзка от потребителите.

Формулиране на проблеми и решения

Авторите на студията подчертават, че процесът на иновации е не само процес на намиране на решения, а и процес на доброто дормулиране и дефиниране на проблеми. Идентифицирането, структурирането и преструктурирането на проблемите, които трябва да бъдат решени, е също толкова важно, колкото и формулирането на адекватни решения.

Връзката между процеса на иновации и процеса на учене е важна по две причини. Първо, ученето е нещо, което правим всеки ден и ни е безкрайно познато. Така то ни дава по-комфортна за нас гледна точка и разбиране за процеса на иновации. Второ, за да ангажираме максимално екипа в този процес, трябва да имаме предвид предпочитанията и силните страни на всеки негов член. Във всяка фаза на процеса лидерската роля трябва да бъде поемана от човека, който има най-адекватни за нея качества и умения.

Интеграцията на двата процеса – на иновации и на учене – дава ясни насоки как най-добре да се структурира иновационният екип. В него трябва да има представители на различните стилове на учене, които притежават нужните качества и умения за всеки етап и заедно могат да изведат процеса до успешен финал.

Вижте пълния текст на студията тук.

+