Skip links

Иновациите – „затънали в прехода”?

transition-report-ebrdРезултатите от Годишния преходен доклад на ЕБВР за 2014 бяха представени вече неведнъж. В повечето случаи, обаче, коментарите се фокусираха предимно върху общия икономически климат и пропускаха един важен за нас аспект – какво се случва с иновациите в страните с преходна икономика. Безспорно, иновациите са ключът към растеж в страните, където ЕБВР оперира. Но как могат фирмите да станат по-продуктивни? И как динамичният и иновативен бизнес може да подпомогне цялостния икономически растеж на страната? Тазгодишният Преходен доклад търси отговорите на тези важни въпроси, като анализира иновациите на ниво фирми в страните с преходна икономика. Докладът се базира на данните от уникално проучване, част от съвместната инициатива на ЕБВР и Световната банка – BEEPS (Business Environment and Enterprise Performance Survey). За първи път през 2014 г. е включен модул, посветен на иновациите и на управленските практики в производствените фирми. Проучването се извършва под формата на интрвюта „лице в лице” с мениджъри на предприятия. Целта е да се анализира бизнес средата, в която фирмите оперират ежедневно. Проведени са около 16000 интервюта с мениджъри от 30 страни. Ето и някои от основните изводи в Доклада:

АДАПТИРАНЕ vs. СЪЗДАВАНЕ

  • 28% от респондентите са адаптирали нови организационни практики или маркетингови техники през последните 3 години
В регионите с преходна икономика повечето иновации представляват адаптиране на съществуващи технологии. Това е пряко свързано и с факта, че тези региони са все още на голямо разстояние от водещите глобални технологии.  Някои от продуктите и процесите се разработват в резултат от вътрешни активности на R&D отделите, други не изискват подобни усилия. Докладът показва, че много фирми в страните с преходна икономика по-скоро „купуват”, отколкото „създават” знания; те възлагат R&D дейностите на външни фирми или купуват/наемат патенти, лицензи и технологично ноу-хау. Комбинацията от стратегии за придобиването на външни знания варира в отделните страни. При всяко положение, обаче, въвеждането на иновациите на база адаптиране на съществуващи техонологии е процес, който играе все по-важна роля.

ИНОВАТИВНОСТТА СИ СТРУВА

  • В 19 страни с преходна икономика иновативните фирми са по-продуктивни
На международно ниво се наблюдават големи разлики в нивото на производствена продуктивност на фирмите. В страните с преходна икономика, разбира се, също има фирми с високо ниво на продуктивност. Като цяло обаче, в тези страни делът на фирмите с ниска продуктивност е значително по-голям и разликите между отделните фирми са значителни.  Един от начините, по които компаниите в тези страни биха могли да увеличат продуктивността си, е чрез въвеждането на нови продукти, процеси или маркетингови подходи. Възвръщаемостта при този тип иновации е осезаема, дори когато не става дума за революционно нови технологии, а за продукти и процеси, които са нови само за фирмата. Особено висока е възвръщаемостта при фирми, които оперират в ниско технологични сектори и като цяло рядко въвеждат иновации в работата си. За някои от фирмите иновациите все още са стъпка твърде напред. Много от тях повишават продуктивността си просто като оптимизират управлението. В страните от южна и централна Европа и Балтийските страни, обаче, където средното ниво на мениджмънт е по-добро, въвеждането на иновации в бизнес процесите води до много по-добри резултати, отколкото подобренията в управлението.

ДВИГАТЕЛИ НА ИНОВАЦИИТЕ

  • 29% от фирмите-износители са въвели нов продукт или процес
  • Фирмите, които използват информационни и комуникационни технологии, са с 9% по-склонни към иновации
Успешните фирми разчитат на добър бизнес климат. Неблагоприятното бизнес обкръжение води до значително нарастване на разходите за разработване на нови продукти и прави възвръщаемостта на инвестициите много по-несигурна. Това намалява желанието на фирмите за иновации. Иновативните фирми са много по-чувствителни към бизнес климата, от тези, които не въвеждат иновации. Важни двигатели на иновациите са ниското ниво на корупция, стабилните закони, отвореността на страните към търговия и външни инвестиции и нивото на квалификация на работната сила. Достъпът до финансиране и качествената инфраструктура от информационни и комуникационни технологии също значително подпомагат иновациите. Иновативните стартъпи са сравнително малко на брой в страните с преходна икономика. За разлика от страни като Израел, иновации от нови и малки фирми по-рядко достигат нивото на водещите технологии в сравнение с такива от по-големи фирми. Много често малките иновативни фирми мигрират към други страни, предимно САЩ.

ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

  • 52% от фирмите са имали нужда от кредит в предиода 2012-13 и само половината от тях са получили пари
  • 30% от фирмите с достъп до външно кредитиране са по-склонни към иновации
Адаптирането на нови технологии често изисква значителни инвестиции и в този случай фирмите се нуждаят от външно финансиране. По-добрият достъп до банкови кредити има позитивно влияние върху този процес. Още повече, че фирмите взимат кредити не само за да финансират купуването на лицензи и ноу-хау, но и за да изградят по-добра мрежа и да намерят нови бизнес решения съвместно със своите подизпълнители и клиенти. С две думи, местен банков пазар, който улеснява достъпа до кредитиране, стимулира иновациите. Банковото финансиране остава основен източник на външно финансиране в страните с преходни икономики. Но могат ли банките сами да понесат тежестта на финансирането на иновации? Вероятно ще бъдат необходими допълнителни източници на рисков капитал, които да стимулират фирмите да поддържат собствени R&D отдели.

ПОЛИТИКИ ЗА ИНОВАЦИИ

  • От 2014 г. всички страни с преходна икономика имат разработени национални политики за подкрепа на иновациите
Навсякъде правителствата се стремят да насърчават иновациите. Въпреки това, отделните страни са на много различно ниво по отношение на капацитета си да използват и създават знание.  Този капацитет се определя от качеството на институциите, макроикономическата стабилност, начина на функциониране на продуктите, работната сила и финансовия пазар, както и от други фактори, които улесняват достъпа на страните до различни съществуващи технологии и възможността им да ги адаптират успешно или да създават нови. Страните с преходна икономика се представят доста добре по отношение на достъпа до технологии, но изостават значително по отношение на адаптирането им или създаването на нови такива.
Превод и адаптация: Димитрина Величкова Вижте пълния текст на Доклада: http://tr.ebrd.com/
+