Skip links

Годишни доклади Иновации.бг

Годишният доклад Иновации.бг представя българската иновационна среда.

Той се изработва от Фондация ПИК (Фондация за приложни изследвания и комуникация) и освен задълбочен анализ на средата и потенциала на страната, генерира и насоки за развитие.

Докладът осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Препоръки са насочени към подобряване на обществените политики по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. П редназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната.
Концепцията и структурата на индека се базира на вече съществуващи модели за измерване и оценка на иновационни сиситеми. Това са:

  1. Европейското иновационно табло (European Innovation Scoreboard) на Европейската комисия – инструмент на Лисабонската стратегия за икономическо, социално и екологично възраждане на Европейския съюз, който чрез съпоставяне на иновационните системи на отделните страни членки и кандидатки с тези на САЩ, Япония и страните от ЕФТА, цели координиране на иновационната активност на европейско равнище и стимулиране на иновациите и инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност. Иновации.бг е опит за доразвиване и адаптиране на този инструмент към националните особености, по примера на страни като Великобритания и Естония;
  2. Националната иновационна инициатива на САЩ (National Innovation Initiative NII) и Иновационния индекс на щата Масачузетс (Executive Index of the Massachussets Innocation Economy). Чрез иновационен индекс 8NII следи състоянието на иновационната система на страната в международен сравнителен план. Правителствата на отделните щати, от своя страна изготвят собствени инициативи за ежегоден бенчмаркинг и стратегии за развитие на съответните регионални иновационни системи, най-популярен от които е Иновационният индекс на щата Масачузетс;
  3. Таблото на ОИСР за наука, технологии и индустрия (OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2003), което е един от най-обхватните модели, сравнява научните, технологични и иновационни постижения на страните-членки на ОИСР и представя промените в характеристиките и функционирането на иновационния процес през годините.

Индексът Иновации.бг използва и адаптира основни характеристики на тези модели и се базира на анализ на международни и национално-специфични показатели, които ежегодно описват състоянието на българската иновационна система и разкриват основните предизвикателства пред нея. Индексът е предназначен за хората, които взимат решенията за развитието и растежа на националната икономика в публичния и частния сектор, за научните среди и за по-широката публика.

Той обединява 6 групи показатели, които описват националната иновационна система и нейното функциониране:

  • иновационен продукт
  • човешки капитал
  • инвестиции
  • предприемачество
  • свързаност
  • среда и политика

Индексът представя логическата взаимовръзка между отделните групи показатели и значението им за иновационния потенциал на страната. Той отчита икономическата, политическата и институционална рамка, в която се развива иновационната система. Предвид позицията на България на догонваща в иновациите страна, повечето показатели в индекса се разглеждат на първо място от гледна точка на потенциала за абсорбиране на чуждестранни иновации и на второ – за създаване на български такива.

Вижте всички доклади от 2004 до 2013 година тук:

Доклад Иновации.бг 2004: Innovation.bg_BG_2004
Доклад Иновации.бг 2005: Innovation.bg_BG_2005
Доклад Иновации.бг 2006: Innovation.bg_EN_2006
Доклад Иновации.бг 2007: Innovation.bg_BG_2007
Доклад Иновации.бг 2008: Innovation.bg_BG_2008
Доклад Иновации.бг 2009: Innovation.bg_BG_2009
Доклад Иновации.бг 2010: Innovation.bg_BG_2010
Доклад Иновации.бг 2011: Innovation.bg_BG_2011
Доклад Иновации.бг 2012: Innovation.bg_BG_2012
Доклад Иновации.бг 2013: Innovation.bg_BG_2013

За повече информация посетете сайта на Фондация ПИК: http://www.arcfund.net/

+