Skip links

Учене чрез преживяване

Осмисляме ли обучението си, то става по-пълноценно.

Въпреки множеството теории на образованието, които сблъскват становищата си за процесите на пълноценно учене е безспорно, че преживяването е в процес на реконструиране.

Процесът на иновации се превръща в модел, който позволява през виртуална ситуация да се сливат реалния и абстрактния свят с цел по-бързо намиране на решения и идентифициране на проблемни клъстъри. Например, процесът на наблюдение в Дизайн мисленето е дълбоко обвързан с реалните интеракции с потребителите, които се изучават посредством истории, представени от различна гледна точка.
Без разбирането за процеса, по който децата изучават света, превръщайки преживяването през играта в пълноценен личен опит, който им помага да реагират на света в различни ситуации, нямаше да е възможно доближаването до иновациите. Дълбоко вкоренената погрешна представа, че иновациите – това са продукти създадени от изобретатели, пречи да се види тази връзка.

Тъй като знанието, както и всеки друг човешки опит е резултат на индивидуално разбиране, капацитет и хоризонт, то неминуемо се свързва по-често с принуда, отколкото с нагласа. Задължителното покриване на държавните стандарти, например, е част от принудата.
Връзката между иновационния процес и ученето е важна по поне две причини. Първо, ученето е нещо, което ни се случва всеки ден, в процеса на получаване и обработка на информацията. Второ, за да въвлечем екипите в процеса на иновации, ние ясно осъзнаваме необходимостта всеки един индивидуален член на екипа да получава различни „порции“ информация, когато е необходимо. Тези порции включват, както различен стил на представяне, така и размер, качество, част от цялото. Впоследствие, всеки член на екипа бива въвеждан в процеса, спрямо необходимостта от неговия специфичен опит в конкретния момент.


Както в играта, децата дават различни роли на всеки, така и в екипите, които работят върху генериране на иновативни идеи, всеки има специфична роля. Забавлението е гарантирано не чрез ученето и работата, а чрез преживяването, което е процес на игра. А уменията добити чрез преживяване, остават трайни дългосрочни активи, както за екипите, така и за компаниите.

Изводът е, че и възрастните трябва да си изцапат ръцете с работа, като се върнат към пипането на нещата.

+