Skip links

Систематичен подход в изобретателското мислене и решаването на проблеми: отражения върху образованието

 

Креативността е трудно за дефиниране и обяснение понятие. Въпреки голямото количество литература по темата, въпросите как и до каква степен креативното мислене може да бъде развивано у хората, остават отворени. Статията на професор Моше Барак описва разликата между двата основни подхода към креативното мислене. От една страна е традиционният подход, който свързва креативността с неподреденото (хаотичното) мислене и генерирането на множество идеи/възможности. От другата страна е подходът, наблягащ на систематичното изобретателско мислене и фокусиране на идеите. Професор Барак защитава тезата, че и двата подхода трябва да бъдат застъпени в инженерното образование, тъй като те се допълват в процесите на проектиране и решаване на инженерни задачи.

Статията описва основни методи на систематичния подход: ТРИЗ, SIT, SCAMPER, ASIT. Текстът е допълнен с интересни примери за прилагането им и разсъждения на автора, как те биха могли да намерят място в образованието.

Изтегли тук: Systematic Approaches for Inventive Thinking and Problem-Solving: Implications for Engineering Education

+