Skip links

9 модела за иновации

В продължение на десетилетия основните предизвикателства пред иновативния мениджмънт в големите компании се свеждаха до четири елемента: стратегия, структура/подход, корпоративна култура и хора. Това беше константа, но моделите и методологиите, свързани с иновациите, непрекъснато се променят и не престават да влияят върху начините, по които се справяме с предизвикателствата.

Тук искам да представя няколко мeтодологии, които корпоративните екипи по иновации трябва да приемат или да имат предвид (новите), както и такива, които трябва да бъдат преосмислени (те съществуват от известно време, но е необходимо да се адаптират и актуализират).

КОМПАНИИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИЕМАТ…

Иновациите в бизнес модела:

Според популярните определения иновирането на бизнес модела се отнася до създаването или изграждането отново на самия бизнес. Ако иновациите се асоциират преди всичко с нов продукт или услуга, то иновирането на бизнес модела води до създаването на напълно различен тип компания, която не просто се конкурира с останалите на базата на добавената стойност на предлаганите продукти и услуги, а координира политиката си на печалба, ресурсите и процесите така, че да увеличи тази добавена стойност, да завладее нови пазарни сегменти и да елиминира конкурентите.

Начало на фокусирането върху иновациите в самия бизнес модел поставя книгата на Alex Osterwalder  и Yves Pigneur: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Това е лесно приложимо ръководство, което представя най-популярните бизнес модели и вдъхновява читателите как да ги приложат в своя иновативен процес. Често казвам, че компаниите трябва да прилагат по-холистичен подход към иновациите, който да излезе извън рамките на продуктите и технологиите. Това е същността на иновациите в бизнес модела.

Новият корпоративен „гараж”

Големите компании ще станат по-конкурентноспособни от всякога. В своя пост в блога на HBR Скот Антъни очертава три тенденции, които ще доведат до тази промяна:

  • Първо, нарастващите възможности и намаляващите разходи за иновации означават, че стартиращите компании се сблъскват със същия краткосрочен натиск, който ограничаваше иновациите в големите компании; в момента, в който една млада компания постигне някакъв успех, тя трябва да се състезава с дузини подражатели.
  • Второ, големите компании взимат пример от стратегиите на стартиращите фирми и се ориентират към отворени иновации, по-малко йерархична структура на управление и интегриране на предприемаческия дух, като използват наличните си ресурси и възможности.
  • И трето, въпреки че в исторически план иновациите винаги са били ориентирани предимно към продукти и услуги, сега те все повече включват създаването на бизнес модели, които водят до нови уникални предимства за големите компании.

Скот Антъни е един от водещите умове в областта на иновациите и следи промените в тази сфера. Когато става дума за иновации, големите компании скоро ще изместят малките.

Отворените иновации:

Много хора ме питат какво означава „отворени иновации”. Моят съвет е да възприемате отворените иновации като философия или нагласа на мислене, която трябва да възприемете във вашата организация. Или, ако е необходима по-практическа дефиниция, отворените иновации са мост между вътрешните и външните ресурси и се възползват от възможностите, които дава това. Добавената стойност (по-добри иновации, по-бързо на пазара), която те дават на компаниите, които ги прилагат по правилния начин, е твърде голяма, за да бъде пропусната.

Харесвам също един цитат от Henry Chesbrough: „Отворените иновации са парадигма, която предполага, че фирмите могат и трябва да използват както външни, така и вътрешни идеи; както вътрешни, така и външни пътища към пазара, когато искат да направят крачка напред в своите технологии.”

„Отворени иновации” се използват често като обобщаващо понятие, което включва краудсорсинга, базираните на реалните нужди на потребителите иновации (user-driven innovations) и съвместното създаване (co-creation). За да избегнем объркване по отношение на значението, предлагам да се фокусираме върху това, което наистина има значение: привличането на външни ресурси към вашия иновационен процес.

КОМПАНИИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД…

Методологията Lean Startup:

Ерик Рийс, създателят на методологията Lean Startup, я определя като подход, променящ начина, по който един нов продукт се създава и въвежда на пазара. Този подход е насочен предимно към стартъпите, но той определено си е точно на мястото и приложен в големите компании. Някои от основните идеи зад Lean Startup са: „провали се бързо – провали се евтино”, „можем ли да изградим устойчив бизнес около тази група продукти и услуги?” и „разработи минимален жизнеспособен продукт, за да започнеш процеса на бързи итерации и разбирането (обратна връзка от потребителите) възможно най-бързо”.

Социалните медии в подкрепа на иновациите

Да, това е една от любимите ми теми, която се радва на огромен интерес от страна на клиентите, блоговете/медиите и организаторите на конференции. „Пресичането” на социални медии и (отворени) иновации е още на много ранен етап, но ще придобива все по-голямо значение с развитието на отворените иновации. Една от причините за това е, че бъдещите победители в иновациите знаят как да накарат общностите (виртуални и реални) да работят и социалните медии ще бъдат ключов инструмент за това. Можете да прочетете повече за това в последната ми книга: Social Media for Corporate Innovators and Entrepreneurs: Add Power to Your Innovation Efforts.

Обърнатите иновации:

„Обърнати иновации” (Reverse Innovation) e една интересна концепция/книга, която ни помага да разберем какво означава да се разработват продукти първо за развиващите се пазари (вместо обратното – за тези пазари да се адаптират продукти от „богатите страни”)  и по този начин да се „отключи” цял нов свят от бизнес възможности.

Vijay Govindarajan и Chris Trimble са базирали своята идея на следните три ключови елемента:

  1. Трябва да създавате иновации, а не просто да правите износ на стоки, ако искате да се възползвате от огромните и все по-нарастващи възможности на пазарите в развиващите се страни.
  2. Залогът при развиващите се икономики е на глобално, а не на локално ниво. Ако пропуснете възможност в развиващите се страни днес, може да се сблъскате с огромна конкуренция утре на собствения си пазар.
  3. Мултинационалните компании трябва да преосмислят своята доминантна организационна логика, ако искат да бъдат печеливши в ерата на „обърнатите” иновации.

КОМПАНИИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕОСМИСЛЯТ… 

 „Подривните” иновации

Clayton Christensen е един от първите и водещи теоретици в областта на иновациите, който наистина беше правилно разбран от голяма част от бизнес аудиторията. Неговите идеи и концепции за подривните иновации все още са актуални. Въпреки това се чудя до каква степен нарастващата скoрост на промените и глобализацията им влияят. Става ли по-лесно да се въвеждат радикални или „подривни иновации”? Не мисля така. Но от друга страна смятам, че става все по-трудно да се защитава един съществуващ бизнес от атаките на подривните иновации.

Това е интересен парадокс, който ни връща към идеята за „новия гараж” на Скот Антъни, и аз продължавам да си задавам въпроса: „Как биха изглеждали нещата, ако големите компании станат по-добри в това, да прилагат подривните иновации спрямо самите себе си?”

„Да прескочиш пропастта”

Тази истинска класика от Geoffrey Moore описва много добре петте основни етапа (съотв. сегменти от потребители) при въвеждането и усвояването на един нов технологичен продукт на пазара: иноватори, ранно мнозинство, късно мнозинство и „закъсняващи” потребители.

Все още смятам, че тези идеи са валидни, но отново се питам: до каква степен те се влияят от бързината на промените и по-големия фокус върху бизнес модела и отворените иновации.

Стратегията „Син океан”:

Хм, какво стана с идеята за създаването на „океан от възможности”, където нямаш никакви конкуренти? Звучи интригуващо, но се чудя защо не срещам компании, които реaлно използват и успяват с тази методология. Може би просто аз съм пропуснал някои добри примери в тази посока?

Съществуват разбира се и много други идеи, методологии и подходи за управлението на иноваците в големите компании. Това, обаче, е моят избор, кои от тях да коментирам тук.

Превод и адаптация: Димитрина Величкова

Вижте оригиналния текст: 9 Innovation Concepts & Methodologies to Embrace, Consider or Rethink

+